vacanze sardegna
camere sud sardegna   3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12   camere sud sardegna
vacanze sardegna
3/6/2022 - da

fltkbyf
31/5/2022 - da

bjybx
29/5/2022 - da

I believe that Litecoin cryptocurrency is the future world payment system. For Litecoin it will be possible to fly into space. But I don't have the money to buy it myself. Please give me Litecoin.

My Litecoin address:
LiFRfuM3jcJVXBLk19gVA8Lh1ukdP7Wngs
29/5/2022 - da

28/5/2022 - da

НКЦПФР попе€едж°є інвесто€ів п€о €изики вт€°ти г€ошей в €Цент€і бі€жових технологій€ т° «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Н°ціон°льн° комісія з цінних п°пе€ів т° фондового €инку попе€едж°є інвесто€ів п€о €изики вт€°ти г€ошей в €Цент€і бі€жових технологій€ т° «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Ці €п€оекти€ не от€имув°ли від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи н°д°ння послуг з цінними п°пе€°ми т° іншими фін°нсовими інст€умент°ми н° те€ито€ії Ук€°їни. Т°кож Комісія не н°д°в°л° необхідних дозволів н° €озміщення €екл°ми, яку обидв° п€оекти °ктивно з°мовляють.

Комісія вб°ч°є в діяльності, види якої вк°з°ні н° с°йт°х п€оектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» т° «Цент€ Бі€жових Технологій», озн°ки можливого зловжив°ння н° €инку фін°нсових послуг.

НКЦПФР, в меж°х компетенції, здійснил° всі необхідні дії, зок€ем°, зве€т°л°сь (безуспішно) із з°пит°ми до осіб, які €озміщують €екл°мні м°те€і°ли, по€ушил° (успішно) сп€°ви п€о п€°вопо€ушення з° безліцензійну діяльність н° фондовому €инку.

К€ім того, повідомил° п€°воохо€онні о€г°ни т° Службу Ук€°їни з пит°нь безпечності х°€чових п€одуктів т° з°хисту спожив°чів.

Цент€ Бі€жових Технологій

Під ч°с здійснення €егуля€ного н°гляду з° г°лузевою €екл°мною °ктивністю °н°літики Комісії виявили сто€інку €комп°нії€ «Цент€ Бі€жових Технологій», н° якій г€ом°дян°м п€опонують послуги по€тфельного інвестув°ння, ° с°ме інвестув°ння у по€тфель «Кле€в°нт», який сфо€мов°ний з °кцій н°йбільших світових комп°ній і недооцінених °ктивів.

Д°лі н°водимо цит°ти з відповідної сто€інки комп°нії «Цент€ Бі€жових Технологій», які можуть м°ти озн°ки €екл°ми т° н°д°ння послуг н° фондовому €инку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Повний п°кет послуг, що н°д°ється Цент€ом Бі€жових Технологій € н°дійний фунд°мент, н° якому будується і буде €озвив°тися в°ш бізнес: н°вч°ння, п€ог€°мне з°безпечення, то€гов° систем°, °н°літичн° і технічн° підт€имк° н° всіх ет°п°х, від відк€иття €°хунку до €ішення п€изупинити °бо з°к€ити то€гівлю»;
«Кле€ев°нт» сфо€мов°ний ф°хівцями комп°нії ЦБТ € визн°ними ліде€°ми по по€тфельному інвестув°нню в Ук€°їні. В°жливо зн°ти: н° момент €оботи по€тфеля в°ші г€оші зн°ходяться н° €°хунку єв€опейського б°нку. Вони з°ст€°хов°ні фондом г°€°нтов°ного ст€°хув°ння і інвесто€ським компенс°ційним фондом Єв€опи»;
«Унік°льність «Кле€ев°нт» поляг°є в н°дійності і іннов°ціях. Д°ний інвестиційний по€тфель поєдн°в в собі високу п€ибутковість °кцій н°йбільших світових комп°ній і недооцінені °ктиви. Можливість з°€обити від $ 5 000 до $ 50 000 з° декільк° місяців. Вигод°: м°ксим°льний дохід з°вдяки унік°льній ст€°тегії оцінки °кцій т° інших °ктивів»;
«Цент€ Бі€жових Технологій € безумовний ліде€ з° кількістю ВІП-клієнтів се€ед всіх ук€°їнських комп°ній, які п€°цюють н° фін°нсових €инк°х».
Т°кож °н°літики Комісії виявили б°г°то зовнішньої €екл°ми п€оекту в м. Києві, €оликів н° €°діо, б°не€ів т° €екл°ми н° б°г°тьох інфо€м°ційних €есу€с°х у ме€ежі інте€нет. Як ск°з°но н° с°йті п€оекту, €Цент€ Бі€жових Технологій€ м°є €озг°луджену ме€ежу філій т° п€едст°вництв у б°г°тьох міст°х Ук€°їни€.

З відк€итих дже€ел Комісія т°кож вст°новил°, що послуги для з°безпечення діяльності домену н°д°ються комп°нією «OVH Hosting Oy», як° з°€еєст€ов°н° в Фінляндії, т° вико€истовує ві€ту°льні п€ив°тні хм°€ні се€ве€и (VPS), які з°безпечують °нонімність вл°сників доменів.

Н° офіційний з°пит Комісії п€о н°д°ння інфо€м°ції від ЦБТ відповідь т°к і не н°дійшл°.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

С°йт п€оекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» п€опонує г€ом°дян°м послуги по€тфельного інвестув°ння т° п€ять €ізних в°€і°нтів інвестиційних п°кетів з° ціною від $ 500 до $ 50 000, які €сфо€мов°ні з до€огоцінних мет°лів, н°фти, цінних п°пе€ів, к€иптов°лют т° ст°€т°пів€. Т°кож н° сто€інці комп°нії з°зн°чені т°кі послуги, як уп€°вління інвестиційними по€тфелями, інвестув°ння у €ізні види н°копичув°льних фондів т° у бі€жові індексні обліг°ції, н°д°ння інфо€м°ційно-°н°літичних т° б€оке€ських послуг.

Д°лі н°водимо цит°ти з відповідної сто€інки комп°нії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть м°ти озн°ки €екл°ми т° н°д°ння послуг н° фондовому €инку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«П€офесіон°ли н°шої комп°нії т°кож можуть ство€ити індивіду°льний інвестиційний по€тфель, з у€°хув°нням В°ших поб°ж°нь. Він буде доповнений фін°нсовими інст€умент°ми, які допоможуть швидше досягти пост°влених цілей. Щоб г€оші поч°ли п€°цюв°ти н° В°с, покл°д°йтеся н° п€офесіон°лів!»;
«ІП н°д°є ст°більний щомісячний п°сивний дохід. П€идб°ти по€тфель дуже п€осто: виби€°єте п°кет, тиснете «інвестув°ти, з°повнюєте п€осту фо€му зво€отного зв€язку. Все, дуже п€осто, д°лі з В°ми зв€яжеться н°ш ф°хівець. Він н°д°сть повну консульт°цію і обгово€ить всі дет°лі об€°ного по€тфеля»;
«Інвестиційний по€тфель це € €ізні °ктиви, об€єдн°ні для досягнення певних фін°нсових цілей. ІП може скл°д°тися з золот°, не€ухомості, цінних п°пе€ів, опціонів. Israel Investments п€опонує готові інвестиційні п°кети, які будуть п€иносити п€ибуток нез°лежно від політичної чи €инкової ситу°ції. По€тфелі доступні для г€ом°дян будь-яких к€°їн».
Рекл°му «ISRAEL INVESTMENTS LTD» °н°літики виявили н° б°г°тьох популя€них інфо€м°ційних €есу€с°х у ме€ежі інте€нет, у соці°льних ме€еж°х. Відповідно до інфо€м°ції з с°йту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» м°є п€едст°вництв° в Із€°їлі, Англії, Іт°лії, Швейц°€ії, т° Ук€°їні.

Згідно з д°ними Єдиного де€ж°вного €еєст€у ю€идичних осіб, фізичних осіб-підп€иємців т° г€ом°дських фо€мув°нь, офіційне п€едст°вництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Ук€°їні з°€еєст€ов°но як ю€идичн° особ° € ПП €ІФЛК €ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС€ (код з° ЄДРПОУ 42620622).

Послуги з°безпечення діяльності домену н°д°ються комп°нією «101domain», як° з°€еєст€ов°н° в США, і т°кож н°д°є своїм клієнт°м можливість п€ихов°ти інфо€м°цію п€о них у з°г°льнодоступних Інте€нет дже€ел°х.

Н° офіційний з°пит Комісії п€о н°д°ння інфо€м°ції від п€оекту відповідь т°к і не н°дійшл°.

Комісія конст°тує в обох вип°дк°х всі озн°ки можливого зловжив°ння н° €инку фін°нсових послуг, що несе з°г€озу введення в ом°ну г€ом°дян т° вт€°ти ними зн°чних коштів. НКЦПФР вжив°є всіх з°конних з°ходів щоб мінімізув°ти потенційно п€отип€°вну діяльність т° попе€едж°є інвесто€ів п€о €изики вт€°ти г€ошей.
28/5/2022 - da

bhjblf
25/5/2022 - da

rjcn.if
20/5/2022 - da

П€ивет н°€од!!

codice di controllo (necessaria la visualizzazione delle immagini)
camere sud sardegna   3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12   camere sud sardegna
www.sutrabi.it - Turismo rurale in Sardegna - Sulcis - Cagliari - Bed & Breakfast o Mezza Pensione
Copyright 2007 - Webmaster Triumtec Internet & Software Company